نمونه جراحی زیبایی شکم و پهلو

بعد از جراحی زیبایی شکم و پهلو
بعد از عمل
عکس قبل از جراحی شکم
قبل از عمل
بعد از لیپولیز شکم و پهلو
بعد از عمل ۲
نمای نیمرخ بعد از لیپولیز شکم و پهلو
بعد از عمل ۱
نمای قبل از عمل زیبایی لیپولیز شکم و پهلو
قبل از عمل