نمونه جراحی زیبایی پستان

جراحی پروتز سینه و لیپولیز
بعد از عمل ۲
بعد از جراحی زیبایی لیفت پستان و جراحی لاغری شکم و پهلو
بعد از عمل ۱
قبل از جراحی زیبایی لیفت پستان و لیپولیز شکم و پهلو
قبل از عمل ۲
جراحی زیبایی لیفت پستان و لیپولیز شکم و پهلو
قبل از عمل ۱
قرار دادن پروتز در پستان بیمار
بعد از عمل ۲
پس از جراحی پروتز پستان در کلینیک زیبایی
بعد از عمل ۱
عکس از نیم رخ قبل از جراحی پروتز پستان
قبل از عمل ۲
قبل از پروتز سینه
قبل از عمل ۱
بعد از جراحی پروتز زیبایی سینه
بعد از عمل ۲
پس از جراحی پروتز پستان توسط دکتر فوق تخصص زیبایی
بعد از عمل ۱
نمایی از نیمرخ قبل از جراحی پروتز سینه
قبل از عمل ۲
قبل از جراحی پستان در کلینیک زیبایی
قبل از عمل ۱
عکس از نیم رخ سینه بیمار پس از لیفت و پروتز پستان
بعد از عمل ۲
عکس پس از لیفت و پروتز پستان
بعد از عمل ۱
جراحی لیف سینه به دلیل افتادگی
قبل از عمل
عمل جراحی  زیبایی
جراحی زیبایی مستوپکسی
جراحی زیبایی سینه
جراحی ماستوپکسی
چراحی زیبایی ماستوپکسی
جراحی پستان
جراحی زیبایی سینه
جراحی زیبایی پستان