نمونه جراحی زیبایی کاشت مو

پس از کاشت مو و ریکاوری
بعد از عمل
قبل از جراحی کاشت مو
قبل از عمل
عکس پس از کاشت مو
بعد از عمل ۲
تعیی محدوده جهت کاشت موی سر توسط جراح زیبایی
قبل از عمل ۱
قبل از کاشت مو در کلینیک فوق تخصصی زیبایی
قبل از عمل